Bättre bemötande i asylprocessen

Bättre bemötande i asylprocessen

Arbetsmarknad | Service | 4 timmar och 12 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2022-02-15.

Utbildningen Bättre bemötande i asylprocessen ger dig kunskap om samtliga delar av asylprocessen, från ansökan till bosättning eller återvändande, samt större kulturförståelse och verktyg för ett gott bemötande i olika situationer.

Utbildningen riktar sig till alla som möter asylsökande i sin yrkesroll eller som aktör inom det civila samhället.

Innehåll

 • Asylprocessen
 • Respektfullt bemötande
 • Att prata med tolk
 • Att prata utan tolk
 • Kulturkunskap
 • Konflikthantering
 • Arbetsmarknad och tillfälliga arbetstillstånd
 • Att underlätta språkutveckling
 • Integration i praktiken
 • Normer, värderingar och jämställdhet
 • Handfasta råd som effektiviserar kommunikation
 • Att motivera till språkstudier och egenförsörjning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bättre bemötande i asylprocessen

Utbildare Anna-Maria Lundkvist-Monroy presenterar kursens syfte, bakgrund och programledare Reza Ahmadi. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

1. Varför flyr människor?

I delmomentet berättar Reza om de vanligaste skälen till varför människor flyr och tar upp begrepp som är viktiga att känna till.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

2. Asylprocessen

I delmomentet ger Anna-Maria en kort inledande beskrivning av asylprocessen.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

3. Vem gör vad?

I delmomentet förklarar Anna-Maria olika myndigheters och aktörers ansvar under asylprocessen.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

4. Råd till dig som möter någon i asylprocessen

I delmomentet ger Reza tips kring hur vi tidigt kan ge rätt information till asylsökande.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

5. Rättigheter under asyltiden

I delmomentet beskriver Anna-Maria asylsökandes rättigheter och skyldigheter samt ger tips på kompletterande material - textat på olika språk - som du kan förmedla till asylsökande.

Förslag på filmer

Migrationsverkets film om asylsökandes ekonomi

Migrationsverkets film om hälsoundersökningar

Migrationsverkets film om förskola och skola

Migrationsverkets film om boendealternativ

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

6. Råd till asylsökande gällande sjukvård

I delmomentet tar Reza upp vilka råd om sjukvård som du kan ge till asylsökande.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

7. Röst från asylsökande

I delmomentet får du ta del av en asylsökandes tankar om att anlända till Sverige.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

8. Asylutredningen

I delmomentet berör Anna-Maria vad som är viktigt att veta om asylutredningen. Här finns även kompletterande textat material riktat till asylsökande.

Förslag på filmer

Migrationsverkets film om asylutredningen

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

9. Asylskäl

I delmomentet förklarar Anna-Maria vad som påverkar möjligheten till att få stanna i Sverige.

Förslag på filmer

Migrationsverkets film om beslut

Migrationsverkets film om familjeåterförening

Förslag på vidare läsning

Information om asylskäl på Migrationsverkets hemsida

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

10. Information om bosättning

I delmomentet berättar Torsten Fors vad och vem som avgör var människor bosätter sig vid uppehållstillstånd.

Utbildare: Torsten Fors
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

11. Att få negativt beslut

I delmomentet förklarar Anna-Maria vad som händer vid ett negativt beslut.

Förslag på filmer

Migrationsverkets film om återvändande

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

12. Råd att ge till den som fått negativt beslut

I delmomentet ger Reza råd kring hur du bör bemöta någon som fått ett negativt beslut.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

13. Information kring återvändande

I delmomentet tar Åsa Axelsson upp hur vi samtalar om återvändande på ett respektfullt sätt och ger information om ekonomiskt och socialt stöd som individen kan få.

Utbildare: Åsa Axelsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

14. Arbetslinjen som möjlighet

I delmomentet berättar Anna-Maria om individens möjligheter till arbete under asyltiden och vilka krav som ställs. Vidare berörs möjligheten att byta spår från asyl till arbetstillstånd med kompletterande information till arbetsgivare.

Resurser för att anställa asylsökande

Migrationsverkets information till arbetsgivare

Skatteverkets blankett för att söka samordningsnummer

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

15. Röst från asylsökande

I delmomentet intervjuas en asylsökande om hur väl informationen når ut avseende möjligheter till arbete och arbetstillstånd.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

16. Jobskills - Arbetsförmedlingens digitala kartläggningsverktyg

I delmomentet berättar Ibrahim Hendawe hur du kartlägger och visar upp din kompetens redan under asyltiden, oavsett vilka kunskaper du har i svenska språket.

Utbildare: Ibrahim Hendawe
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

17. Att ge råd kring arbetslinjen

I delmomentet ger Reza råd kring arbetslinjen som plan B för att få stanna i Sverige.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

18. Mötesplatser för tidig samverkan

I delmomentet delar Torsten med sig av tips kring hur vi kan skapa mötesplatser för tidig samverkan.

Utbildare: Torsten Fors
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

19. Summering av asylprocessen

I delmomentet summerar Reza lärdomar och råd att ge människor under asylprocessen.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

20. Att tala med tolk

I delmomentet tar Anna-Maria upp vad du behöver tänka på i arbetet med tolk.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

21. Att tala utan tolk

I delmomentet ger Anna-Maria råd kring att kommunicera utan tillgång till tolk eller ett gemensamt språk.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

22. Aktuella flyktinggrupper

I delmomentet förklarar Kjell Kampe skillnaden mellan det svenska samhället och de samhällen som asylsökande främst kommer ifrån. Han ger även en fördjupning i kulturskillnader, maktstrukturer och fostran. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

23. Etnicitet i integrationsarbetet

I delmomentet berör Ann-Margret Tengblad etnicitet och hur en etnisk grupp definieras.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

24. Den svenska kulturella modellen

I delmomentet berör Kjell hur vi genom att förstå vår egen kultur och vad som har format svenskarna kan förstå andra kulturer.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

25. Introduktion till grupp- och individorienterade samhällenProva!

I delmomentet förklarar Ann-Margret skillnader mellan grupporienterade kulturer, varifrån många flyktingar kommer, och individorienterade kulturer som Sverige.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

26. Grupp- och individorienterade samhällen

I delmomentet ger Kjell en fördjupning om grupp- och individorienterade samhällen utifrån aspekter som jämställdhet, yrkesval, religion, makt och kommunikationsmönster.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

27. Vardagskultur del 1

I delmomentet berör Ann-Margret kultur och värderingar i vardagen.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

28. Vardagskultur del 2

I delmomentet berör Ann-Margret skillnader i hur vi uttrycker oss.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

29. Skuld- och skamorienterade kulturer

I delmomentet förklarar Ann-Margret hur det fungerar med dåligt samvete och skuld versus yttre kontroll och heder.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

30. Tidsuppfattningar

I delmomentet förklarar Ann-Margret hur synen på tid ser ut i olika kulturer och förklarar skillnaden mellan konsekutiv och parallell tidsuppfattning.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

31. I Sverige passar man tider

I delmomentet förklarar Kjell hur det kommer sig att vi i Sverige är mer noggranna med att passa tider än vad folk är i en del andra länder.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

32. Normer och tabun

I delmomentet går Ann-Margret in på aspekter kring normer och tabun i olika kulturer.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

33. Lite om religion i arbetslivet

I delmomentet tar Ann-Margret upp utmaningar kring religion i arbetslivet och ger exempel på hur det kan lösas praktiskt.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

34. Begreppet integration

I delmomentet förklarar Kjell begreppet integration i förhållande till inkludering, exkludering och segregation. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

35. Begreppen demokrati, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter

I delmomentet förklarar Anna-Maria innebörden av begreppen demokrati, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

36. Demokrati, jämlikhet och mångfald i integrationsarbetet

I delmomentet reflekterar Sergut Worke kring hur vi kan kommunicera demokrati, jämlikhet och mångfald till nyanlända.

Utbildare: Sergut Worke
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

37. Jämställdhet i integrationsarbetet

I delmomentet ger Wedeb Bereket råd kring hur vi förmedlar jämställdhet under integrationsarbetet. Du får ta del av en nyanländ yrkesarbetande, ensamstående mammas tips om hur du kan tänka och tala om jämställdhet och yrkesarbete med någon som är ny i Sverige.

Utbildare: Wedeb Bereket
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

38. Hur konflikter uppstår

I delmomentet går Erik Lorinder in på bakomliggande orsaker till att konflikter uppstår. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

39. Bemötande som förebygger konflikter

I delmomentet ger Erik råd om gott bemötande och aktivt lyssnande med syfte att förebygga konflikter. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

40. Att hantera upptrappning

I delmomentet förklarar Erik vad du kan göra vid en konfliktupptrappning. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

41. Civilsamhällets roll i integrationsarbetet

I delmomentet tar Daniel Nilsson upp civilsamhällets roll i integrationsarbetet och vikten av meningsfull väntan.

Utbildare: Daniel Nilsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

42. Att sammanföra civilsamhälle och asylsökande

I delmomentet berör Reza hur vi kan fånga upp intressen och hjälpa nya personer in i civilsamhällets olika aktiviteter.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

43. Att lära sig svenska

I delmomentet får du ta del av råd från Ola Niklasson och Kristina Mårdfelt, som båda har stor erfarenhet av att lära asylsökande svenska. De ger tips på hur vi alla lite lättare kan fungera som svensklärare i vardagen.

Förslag på hemsida

www.informationsverige.se

Notis: Informationsverige.se är Länsstyrelsernas, Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens hemsida för den som är ny i Sverige - Lär dig svenska och lär dig om Sverige

Utbildare: Ola Niklasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

44. Var språkliga missförstånd dyker upp

I delmomentet behandlar Kjell språkens personkemi och hur vi påverkas av olika brytningar.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

45. Svårigheter med att uppfatta talspråk

I delmomentet berör Kjell vikten av att kunna förstå vardagligt talad svenska.

Utbildare: Kjell Kampe
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

46. Meningsfull väntan

I delmomentet förklarar Nina varför det är viktigt med meningsfull väntan och hur vi kan skapa den. Hon ger även tips kring aktörer som kan bidra till detta.

Utbildare: Kristina Mårdfelt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

47. Råd kring att skapa meningsfull väntan

I delmomentet ger Reza exempel på frågor som vi kan ställa till en person för att skapa meningsfull väntan.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

48. Röst från asylsökande

I delmomentet förklarar Wedeb varför det är viktigt att träna sig i svenska språket.

Utbildare: Wedeb Bereket
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

49. Utmaningar med arbetsmarknadsperspektivet

I delmomentet berättar José Morén vilka råd vi kan ge till arbetssökande som är nya i Sverige.

Utbildare: José Morén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

50. Röst från asylsökande

I delmomentet intervjuas en asylsökande om hur man kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

51. Råd kring att prata om arbete

I delmomentet summerar Reza hur vi alla kan kommunicera kring egenförsörjning och arbete.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

52. Metoder för att nå fram

I delmomentet berättar Niclas Mårdfelt hur du kan arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och stärka self empowerment, motivation och inkludering.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

53. Bemötande med effekt

I delmomentet ger Anna-Maria råd kring hur vi bemöter personer på ett respektfullt sätt och för samtalet vidare. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Anna-Maria Lundkvist-Monroy
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

54. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summeras utbildningen och hur vi kan gå vidare i integrationsarbetet.

Utbildare: Reza Ahmadi
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bättre bemötande i asylprocessen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bättre bemötande i asylprocessen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bättre bemötande i asylprocessen 710 1 0.0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt